Какви профили предлагаме и защо?

Специалност “Социология и науки за човека” е обърната с лице към бъдещето и към прагматичните проблеми, които то поставя пред нас.

От 90-те години на 20 век ние живеем в общество на неизчислими рискове: на икономика, която застрашава екологията; на политика, която не успява да помогне на тази икономика да реши проблемите си; на бедност, която заплашва не толкова лишените от собственост, колкото „излишните за обществото”; на биотехнологии, които едновременно ни обнадеждават и плашат; на една нова несигурност, дължаща се на експанзията на тероризма, на пандемичните и военните заплахи. Това съвсем ново общество изисква и съвсем нова социология. Затова единият от профилите, които развива специалността в трите си образователни степени, се нарича „Биополитика и несигурност”.

В това общество човек е изправен пред проблеми, връхлетели ни след дълбоката криза на „социалната държава”: съвсем нови „социални страдания” и форми на лична несигурност; трудови конфликти, дължащи се на бизнесификацията на всички обществени полета (които капитализмът на ХХ век не познава); всекидневна психопатология на „излишните за обществото”; нови форми на съпротива срещу този капитализъм (екологически, алтерглобалистки и т.н.); промяна в клиничните практики, при която психиатрията и психоанализата все повече се нуждаят от социоанализата. Това значи, че обновяването на социологията изисква и обновяване на науките за човека. Затова другият профил на специалността, развиван в трите образователни степени, е „Социоанализа и психоанализа”.