Какви са професионалните компетентности, които ще придобиете?

Клиничният социолог може да работи във всички институции, предлагащи социални и медицински услуги, в сферата на образованието и преквалификацията, в поправителните институции, органите на сигурността, отбраната и институциите, занимаващи се с имиграция, емиграция и бежански проблеми, в социални звена на Църквата, в неправителствени организации, центрове за личностно развитие, както и в корпорации, занимаващи се с рискови инвестиции. Той може да бъде социоаналитик на свободна практика, който консултира новите практики на тялото (асистирана репродукция, трансплантации, асистирана смърт), подпомага разрешаване на възрастови проблеми (деца в риск, избор на образование и професия, семейно планиране, проблеми на старостта и смъртта), преодоляване на травми в междучовешките отношения (между поколения, полове, общности), справяне със самотата, маргинализацията и зависимостите, както и да предлага асистиране в ситуации на вземане на решения и подготовка на жизнени проекти. Клиничният социолог може да сътрудничи с други експерти, който работят на клиничен принцип (социални работници, лекари, психотерапевти, адвокати), като им предоставя социоаналитична екпертиза.

Социологът на общественото здраве може да работи навсякъде, където е необходимо експертно знание за социалните ефекти на съвременното здравеопазване, за институционалните и правните механизми на тези политики, за начините, по които те биват съчетавани с пазарни, финансови, осигурителни, медицински, социални и полицейски технологии. Той може да анализира и оценява устойчивостта и социалните 6 ефекти на съвременните здравни и екологични политики, както и рисковете, които пораждат вписаните в тях режими на пресмятане, ограничаване и прицелване на интервенциите в здравето и средата на живот на населението.