Какво можете да работите?

1. Като изследователи и медийни анализатори на рискове;

2. Като посредници при разрешаване на новите форми на трудови конфликти;

3. Като консултанти на новите форми на социален активизъм;

4. Като консултанти в сферата на образованието, преквалификацията и обучението през целия живот;

5. Като консултанти в сферата на сигурността, отбраната и институциите, занимаващи се с имиграция, емиграция и бежански проблеми;

6. Като консултанти в социални звена на Църквата, в неправителствени организации, центрове за личностно развитие, в корпорации, занимаващи се с рискови инвестиции; 7. Като социоаналитици на свободна практика, които консултират новите практики на тялото (асистирана репродукция, трансплантации, асистирана смърт);

8. Като соционалитици, който подпомагат разрешаване на възрастови проблеми (деца в риск, избор на образование и професия, семейно планиране, проблеми на старостта и смъртта);

9. Като консултанти, предлагащи обучение в социална компетентност на практикуващите т.нар. помощни професии;

10. Като аналитици на рисковете и установяване на потенциално уязвими лица, групи и общности вследствие на социални диспропорции, напрежения и конфликти;

11. Като консултанти при изработване на програми за оптимизиране и оздравяване на междучовешки отношения и успешни жизнени модели, както и асистиране на практическото им осъществяване;

12. Като експерти, оценяващи, мониториращи и изследващи въздействието на програми за социални, медицински, екологични, образователни, интеграционни и други публични политики, свързани с качеството на живот, личностното развитие и защитата на човешките права;

13. Като социолози, провеждащи изследвания на общественото мнение и на дебати в гражданското общество по посочените политики;

14. Като експерти при изготвяне на доклади, препоръки и становища за институции, работещи в областта на качеството на живот, личностното развитие и защитата на човешките права;

15. Като експерти в подготовката, управлението и оценяването на рисковете на проекти в областта на общественото здраве, екологията, екополитиката и изграждането на зелено общество.